Transparència

A SOS Racisme Catalunya ens comprometem amb la transparència en la gestió de l’entitat i dels nostres recursos. Per posar a la vostra disposició tota la informació, publiquem la documentació referent a la gestió econòmica de l’entitat, normatives que ens regulen i organització.

D’aquesta manera, volem donar compliment de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014.

Memòries

Como ens financem

El nostre finançament es basa en fons propis (quotes persones associades i serveis prestats), recursos públics (subvencions administracions) i privats (subvencions entitats privades). Cada any publiquem el balanç econòmic de l’entitat després de ser aprovat per l’Assemblea de socis i sòcies. Aquest document recull el detalls dels ingressos i despeses de l’associació.

Per poder fer seguiment de l’economia de l’any en curs, publiquem el pressupost, aprovat a la darrera Assemblea de socis i sòcies de SOS Racisme.

Estatuts

SOS Racisme es regeix segons els Estatuts aprovats en assemblea i registrats acord amb la llei 4/2008, reguladora del Codi Civil i la llei orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació.

Podeu consultar la darrera modificació, del 2008.

Estatuts de SOS Racisme (2008)

SOS Racisme està registrada al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 10.894.

Condicions laborals

El conveni col·lectiu que regula les remuneracions i condicions de treball del personal contractat a SOS Racisme és el Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya.

El conveni no s’aplica estrictament ja que el personal contractat de SOS Racisme Catalunya disposa d’una regulació laboral pròpia, explicada detalladament a la Carta de Drets Laborals.

Sòcies i activistes

Poden ser sòcies o voluntàries de SOS Racisme Catalunya qualsevol entitat o persona interessada en lluitar de forma activa contra el racisme i la xenofòbia.

Podeu consultar al full de compromís entitat-persona voluntària els drets i deures de la persona voluntària i els drets i deures que té la nostra entitat cap a la persona voluntària.

Respecte a l’assegurança per a les persones voluntàries podeu comprovar la pòlissa.

Log in with your credentials

Forgot your details?