Aclariment i posicionament sobre la polèmica entorn el Sr. Joaquim Torra

**Aquest text s’ha publicat el 18/5 amb l’objectiu d’aclarir el posicionament publicat el passat 15 de maig**
Durant aquests dies hem estat analitzant la situació, llegint i atenent les diferents reaccions de la ciutadania i de mitjans de comunicació. Hem valorat que el nostre comunicat inicial (a sota) no era prou clar i ha portat a algunes confusions i instrumentalitzacions. I per això volem explicar què preteníem amb el nostre comunicat:


[CAST al final]
En primer lloc, volíem aturar la instrumentalització de la lluita antiracista. Utilitzar el concepte de racisme per referir-se a aquest tipus d’accions banalitza el racisme i menysté el patiment de les seves víctimes reals. Considerem que des de diferents sectors s’ha estat utilitzant el concepte de racisme en la polèmica vers l’actual President, de la mateixa manera que altres sectors l’utilitzen per referir-se als atacs contra la ciutadania catalana. I en aquest mal ús del concepte, vingui d’on vingui, es malmet i debilita la lluita antiracista que realitzem cada dia des de fa anys moviments socials de base, col·lectius i associacions
En segon lloc, vam considerar que, a diferència d’altres ocasions en les que no hem intervingut per tractar-se de fets que no responen al nostre àmbit d’actuació, aquesta vegada calia un posicionament per part nostra perquè la polèmica sobre si era o no racisme, girava entorn del que anava a ser (i avui és) President de la Generalitat de Catalunya que compta amb el suport d’una majoria parlamentària, el que implica que les seves paraules i accions adquireixen una repercussió rellevant.
En tercer lloc, volíem traslladar la nostra opinió vers els missatges polèmics del Sr. Quim Torra. Des del principi hem expressat, que considerem que els seus missatges no són racistes, però que tot i així els rebutgem. Considerem que es tracta d’un discurs perillós, irresponsable i inacceptable, que també utilitzen altres polítics. Parlar de “els espanyols”, així com parlar de “els catalans”, com a grups homogenis i contraposats representa una simplificació excessiva d’una realitat extremadament més complexa, diversa i rica. I són plantejaments que no contribueixen a la construcció d’una societat diversa i cohesionada, de la que tothom s’hi senti part.
Tanmateix, sentim la responsabilitat de clarificar què és el que entenem per racisme:

  • Són les formes d’exclusió, segregació, discriminació o agressió a les persones per motiu del seu origen ètnic o nacional, pel color de la pell, per creences religioses, pràctiques culturals, que neixen com a resultat de l’acció de racialitzar determinats grups de persones.
  • No és només una ideologia: és una pràctica sistemàtica i rutinària que es fa necessària per mantenir una estructura de poder basada en l’hegemonia cultural occidental.
  • És estructural, es manifesta en les relacions institucionals i en les relacions quotidianes. Pot manifestar-se de forma explícita o de forma tàcita.

La denúncia del racisme, com a element estructural de dominació, és una tasca que moltes persones, associacions i moviments socials de base del nostre país duem a terme a diari des de fa anys, conscients que una societat racista no garanteix els mateixos drets i llibertats a tothom.
Aquest és el nostre àmbit específic d’actuació des del que seguirem, com hem fet els darrers 30 anys, denunciant el racisme que cada dia pateixen moltes persones a Catalunya i arreu.
 


[POSICIONAMENT]
Arran de la polèmica generada pels posicionaments del Sr. Joaquim Torra, investit ahir President de la Generalitat de Catalunya, des de SOS Racisme Catalunya volem manifestar que:
Rebutgem el discurs que el Sr. Joaquim Torra va fer servir de manera reiterada. Un discurs perillós, irresponsable i inacceptable, basat en prejudicis. Un discurs que és encara més greu quan es fa servir des d’àmbits intitucionals i des d’una posició de poder, i que per aquesta raó ha de ser identificat i denunciat en tot moment que es doni.
Per aquests motius, com associació independent de defensa dels drets humans des de l’acció antiracista estarem, com ho hem estat sempre, alerta, per denunciar i contra-argumentar els posicionaments racistes que amb pràctiques discriminatòries i discurs de l’odi malmetin la convivència i la cohesió social. I actuarem independentment de l’espai on es donin o els partits, les entitats o col·lectius que ho promoguin.
D’altra banda, rebutgem la instrumentalització de la lluita contra el racisme que considerem que s’està fent des d’alguns àmbits arran d’aquesta polèmica. La denúncia del racisme com element estructural de dominació, és una tasca que moltes persones, associacions i moviments socials del nostre país duem a terme a diari, conscients de que en una societat racista no hi hauran drets, llibertats i igualtats per tothom. Per aquest motiu, hem de ser especialment vigilants per no restar forces i legitimitat a una lluita tan necessària com l’antiracista.
 
Consell de SOS Racisme Catalunya
15 de maig del 2018
Parlament de Catalunya
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Hacemos este comunicado con el objetivo de aclarar nuestro posicionamiento publicado el pasado 15 de mayo.
Durante estos días hemos estado analizando la situación, leyendo y atendiendo las diferentes reacciones de la ciudadanía y de medios de comunicación. Hemos valorado que nuestro comunicado inicial (abajo) no era suficiente claro y ha dado pie a algunas confusiones e instrumentalizaciones. Por este motivo queremos explicar cual era nuestro objetivo:
En primer lugar, queríamos frenar la instrumentalización de la lucha antiracista. Utilizar el concepto de racismo para referirse a este tipo de acciones banaliza el racismo y desprecia el sufrimiento de sus víctimas reales. Consideramos que desde diferentes sectores se ha estado utilizando el concepto de racismo en la polémica referente al actual President, de la misma manera que otros sectores lo utilizan para referirse a los ataques contra la ciudadanía catalana. Y en este mal uso del concepto, venga de donde venga, se daña y debilita la lucha antiracista que realizamos cada día desde hace años movimientos sociales de base, colectivos y asociaciones.
En segundo lugar, consideramos que, a diferencia de otras ocasiones en las que no hemos intervenido por tratarse de hechos que no responden a nuestro ámbito de actuación, esta vez era necesario un posicionamiento por nuestra parte puesto que la polémica sobre si era o no era racismo, giraba entorno al que iba a ser (y de hecho es) President de la Generalitat de Catalunya, que cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria, lo que implica que sus palabras y acciones adquiren una repercusión relevante.
En tercer lugar, queríamos trasladar nuestra opinión respecto los mensajes polémicos del Sr. Joaquim Torra. Des de el principio hemos expresado que sus mensajes no son racistas, pero igualmente los rechazamos. Consideramos que se trata de un discurso peligroso, irresponsable e inaceptable, usado por otros políticos también. Hablar de “los españoles” o de “los catalanes” como grupos homogéneos y contrapuestos, representa una simplificación excesiva de una realidad extremadamente compleja, diversa y rica. Y son planteamientos que no contribuyen a la construcción de una sociedad diversa y cohesionada, de la que todo el munda se sienta parte integrante.
Por otro lado, sentimos la responsabilidad de clarificar qué entendemos por racismo:

  • Son las formas de exclusión, segregación, discriminación o agresión a las personas por motivo de su orígen étnico o nacional, por su color de piel, creencias religiosas, prácticas culturales, que nacen como resultado de la acción de racializar determinados grupos de personas.
  • No se trata solamente de una ideología: es una práctica sistemática y rutinaria que se hace nesaria para mantener una estructura de poder basada en la hegemonia cultural occidental.
  • Es estructural, se manifiesta en las relaciones institucionales y en las relaciones cotidianas. Puede manifestarse de manera explícita o de manera tácita.

La denuncia del racismo como elemento estructural de dominación, es un trabajo que muchas personas, asociaciones y movimientos sociales de base de nuestro país llevang a cabo cada día desde hace años, conscientes que una sociedad racista no garantiza los mismos derechos y libertades para todos y todas.
Éste es nuestro ámbito específico de actuación desde el que seguiremos, como hemos hecho los últimos 30 años, denunciando el racismo que cada día sufren muchas personas en Catalunya y en todo el mundo.


[POSICIONAMIENTO]
A raíz de la polémica generada por los posicionamientos del Sr. Joaquim Torra, envestido President de la Generalitat de Catalunya, desde SOS Racisme Catalunya queremos manifestar que:
Rechazamos el discurso que el Sr. Torra utilizó de manera reiterada. Un discurso peligroso, irresponsable e inaceptable, basado en prejuicios. Un discurso que es aún más grave cuando se utiliza desde ámbitos institucionales y desde una posición de poder. Y que por esta razón ha de ser identificado y denunciado en cualquier momento en el que se dé.
Por estos motivos, como asociación independiente de defensa de los derechos humanos desde la acción antiracista, estaremos alerta, como lo hemos estado siempre, para denunciar y contrargumentar los posicionamientos racistas que con prácticas discriminatorias y discurso del odio puedan dañar la convivencia y la cohesión social. Y actuaremos independientemente del espacio donde tenga lugar o los partidos, entidades o colectivos que lo promuevan.
Por otro lado, rechazamos la instrumentalización de la lucha contra el racismo que consideramos que se está haciendo desde algunos ámbitos a raíz de esta polémica. La denuncia del racismo como elemento estructural de dominación es una tarea que muchas personas, asociaciones y movimientos sociales de nuestro país llevamos a cabo cada día, conscientes de que en una sociedad racista no habrán derechos, libertades e igualdad para todos. Por este motivo, debemos ser especialmente cautelosos para no restar fuerzas y legitimidad a una lucha tan necesaria como la antirracista.
 
Consell de SOS Racisme Catalunya
15 de maig del 2018
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa