Contra la violencia institucional. Manifest 15J #CiesNo

[Català, más abajo en castellano]

Amb motiu del 15/juny, Dia internacional contra els Centres d’internament d’estrangers, entitats, col·lectives migrants, associacions antiracistes i persones implicades en la lluita pels drets humans, ens reafirmem en la denúncia dels CIE com a espais de no-dret, sota una suposada legalitat formal que amaga el seu caràcter d’estructura racista i violenta per part de l’Estat.

DENUNCIEM:

 • En la situació actual, de tancament de fronteres dels països receptors de la majoria d’expulsions, resulta absurd i motiu de sofriment inútil mantenir els CIE oberts amb persones retingudes, quan se sap que la seva expulsió no serà possible.
 • Des de la reobertura a l’octubre, el CIE de Barcelona ha impedit les visites de familiars i organitzacions d’ajuda i només després de moltes gestions ha permès les visites d’advocades. Això no sols vulnera els drets de les persones internes i de les seves famílies, sinó que significa un greu bloqueig de la mirada ciutadana cap a aquest espai de privació de llibertat. Augmenta l’opacitat i per tant l’arbitrarietat.
 • L’any 2020 s’han presentat 6 denúncies per maltractaments o tortura per part d’agents de la policia en els 6 mesos que ha estat obert. A més, s’han produït situacions de confinament per motius de Covid en condicions deplorables i malgrat haver denunciat la situació als Jutjats de Control del CIE, aquests no han fet absolutament res per evitar-ho.
 • Tant la Llei d’Estrangeria com el funcionament de les administracions dificulten la regularització de les persones migrants i les aboquen a la situació d’irregularitat.
 • El replegament de l’estat-nació arran de la pandèmia ha suposat una recrudescència de les batudes racistes. L’estat d’excepció implantat per la covid-19 ha servit com a pretext per legitimar les il·legalitats de l’Estat, així com per promoure i justificar restriccions dels drets humans que instauren i normalitzen el racisme i la violència institucional com a procediment protocol·lari.
 • La negativa del Govern en el Congrés de lxs Diputadxs sobre les propostes presentades en la PNL presentada pel Moviment #RegularizacionYa i la Coordinadora Obrim Fronteres, referent a la regularització extraordinària en el context de pandèmia de 600.000 persones de tot l’Estat espanyol i més demandes en relació amb l’accés a drets a través de l’agilitació de tràmits per a no deixar a ningú enrere, drets de menors tutelats i ex tutelats i altres exigències en relació amb asil i refugi.
 • Les deportacions massives realitzades a Canàries i a Ceuta sense cap garantia de drets, violentant dones i nenxs, amb un tractament militaritzat d’un conflicte humanitari.
 • El tractament vergonyós als menors a Ceuta, que ha amuntegat al voltant de 500 nens en naus industrials, i que ha deixat en situació de carrer un altre bon nombre de menors, que es troben amagats pel temor a ser deportats.
 • El nou Pacte europeu de migració i asil l’eix central del qual es basa en la deportació, enfortint així el paper de FRONTEX en un moment en què es qüestiona des del Parlament Europeu la transparència de fons que s’han multiplicat de manera milionària en els últims anys, així com els escàndols de desviament de diners a fons de legalitat dubtosa. Una agència que serà investigada per deportacions il·legals en calent a l’Egeu.

EXIGIM:

 • El tancament immediat dels Centres d’internament d’estrangers.
 • La regularització de totes les persones migrants i refugiades en l’Estat espanyol davant el context global de la pandèmia i les conseqüències que planteja per a les persones sense papers.
 • Un canvi urgent de paradigma en les polítiques migratòries a fi de posar en el centre la vida de les persones i deixar d’utilitzar la migració com a moneda de canvi per enfortir la Indústria de la Guerra tant a la frontera com en el territori, impedint l’accés a drets bàsics. Abandonar les mesures securitistes davant d’una crisi humanitària.
 • Arbitrar els mitjans necessaris per facilitar les sol·licituds d’asil i refugi per tal de descartar els taps generats en els CETI, els CATI i els campaments de la vergonya. Sense que aquesta agilització signifiqui sempre la denegació.
 • Acabar amb les deportacions massives com a resposta única a l’arribada de persones migrants a les fronteres.
 • Protecció de la infància i joventut migrant, primant l’interès superior dels menors per sobre de l’estatus migratori.
 • La derogació de la Llei d’Estrangeria i la Llei Mordassa.

El dissabte 12/juny a les 18h, serem davant del CIE perquè ens #SobrenRaons per exigir el seu tancament.

Adhereix al Manifest 15J
[Castellano, més amunt en català]

Sobran razones para cerrar los CIE y revertir la violencia institucional

Con motivo del 15/junio, Día internacional contra los Centros de internamiento de extranjeros, entidades, colectivas migrantes, asociaciones antirracistas y personas implicadas en la lucha por los derechos humanos, nos reafirmamos en la denuncia de los CIE como espacios de no-derecho, cuya supuesta legalidad formal esconde su carácter de estructura racista y violenta por parte del Estado.

DENUNCIAMOS:

 • En la situación actual de cierre de fronteras de los países receptores de la mayoría de expulsiones, resulta absurdo y motivo de sufrimiento inútil mantener los CIE abiertos, con personas retenidas cuando se sabe que su expulsión no será posible.
 • Desde la reapertura en octubre, el CIE de Barcelona ha impedido las visitas de familiares y organizaciones de ayuda y sólo tras muchas gestiones ha permitido las visitas de abogadas. Esto no solo vulnera los derechos de las personas internas y de sus familias sino que significa un grave bloqueo de la mirada ciudadana hacia este espacio de privación de libertad. Aumenta la opacidad y por tanto la arbitrariedad.
 • En el año 2020 se han presentado 6 denuncias por malos tratos o tortura por parte de agentes de la policía en los 6 meses que ha estado abierto. Además, se han producido situaciones de confinamiento por motivos de la covid-19 en condiciones deplorables y a pesar de haber denunciado la situación a los Juzgados de Control del CIE, estos no han hecho absolutamente nada para evitarlo.
 • Tanto la Ley de Extranjería como el funcionamiento de las administraciones dificultan la regularización de las personas migrantes y las abocan a la situación de irregularidad.
 • El repliegue del estado-nación a raíz de la pandemia ha supuesto un recrudecimiento de las redadas racistas. El estado de excepción implantado por la covid-19 ha servido como pretexto para legitimar las ilegalidades del estado, así como para promover y justificar restricciones de los derechos humanos que instauran y normalizan el racismo y la violencia institucional como procedimiento protocolario.
 • La negativa del Gobierno en el Congreso de lxs Diputadxs sobre las propuestas presentadas en la PNL presentada por el Movimiento #RegularizacionYa y la Coordinadora Obrim Fronteres, referente a la regularización extraordinaria en el contexto de pandemia de 600.000 personas de todo el Estado español y más demandas con relación al acceso a derechos a través de la agilización de trámites para no dejar a nadie atrás, derechos de menores tutelados y ex tutelados y otras exigencias con relación a asilo y refugio.
 • Las deportaciones masivas realizadas en Canarias y en Ceuta sin ninguna garantía de derechos, violentando a mujeres y niñxs, con un tratamiento militarizado de un conflicto humanitario.
 • El tratamiento vergonzoso a los menores en Ceuta, que ha hacinado a alrededor de 500 niños en naves industriales, y que ha dejado en situación de calle a otros tantos, que se encuentran escondidos por el temor a ser deportados.
 • El nuevo pacto europeo de migración y asilo cuyo eje central se basa en la deportación,  fortaleciendo así el papel de  FRONTEX en un momento en que se cuestiona desde el Parlamento Europeo la transparencia de fondos que se han multiplicado de manera millonaria en los últimos años, así como los escándalos de desvío de dinero a fondos de dudosa legalidad. Una agencia que será investigada por deportaciones ilegales en caliente en el Egeo.

EXIGIMOS:

 •  El cierre inmediato de los Centros de internamiento de extranjeros
 • La Regularización de todas las personas migrantes y refugiadas en el Estado español ante el contexto global de la pandemia y las consecuencias que plantea para las personas sin papeles.
 • Un cambio urgente de paradigma en las políticas migratorias para poner en el centro la vida de las personas y dejar de utilizar a la migración como moneda de cambio para fortalecer la Industria de la Guerra, tanto en la frontera como en el territorio, impidiendo el acceso a derechos básicos. Abandonar las medidas securitistas ante una crisis humanitaria.
 • Arbitrar los medios necesarios para facilitar las solicitudes de asilo y refugio para descartar los tapones generados en los CETI, CATE y campamentos de la vergüenza. Sin que esa agilización signifique siempre denegaciones.
 • Acabar con las deportaciones masivas como respuesta única a la llegada de personas migrantes a las fronteras.
 • Protección de la infancia y juventud migrante, primando el interés superior de los menores por sobre el estatus migratorio.
 • La derogación de la Ley de Extranjería y la Ley Mordaza.

El sábado 12/junio a las 18h, estaremos delante del CIE porque sobran razones para exigir su cierre. #CiesNo

Adhiérete al Manifesto 15J

 

 


Adhesions al Manifest 15J 2021

Actualització: 12/juny, 9:00h.

ADHESIONS COL·LECTIVES

 1. ACCOES
 2. Acollim Cerdanyola-Ripollet
 3. ActivaMent Catalunya Associació
 4. ActivaT en Derechos Humanos
 5. Adhesiva, Espai de trobada i acció
 6. Adición Movilidad Humana
 7. Alia, Associació de dones per la recerca i acció.
 8. Alternativa Antimilitarista.MOC/ADNV Canarias
 9. Al-Yudur – Juventud Palestina
 10. Anarquismos
 11. Asamblea Colombia Resiste Barcelona
 12. Asamblea Plaza de los Pueblos
 13. Asociación Brasileña Maloka
 14. Asociación de la Comunidad Dominicana en Cataluña
 15. Asociación de pensionistas i jubilats Marea la Colomense
 16. Asociación de Sororidad Internacionalista
 17. Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPyC)
 18. Asociación Otra Escuela
 19. Asociación Parque de Aprendizaje
 20. Asociación por ti mujer
 21. Asociación SEDOAC
 22. Associació Cultural el Raval – El Lokal
 23. Associació Cultural Els Fumats
 24. Associació Espai Comunitari i Veïnal de Can Batlló
 25. Associació IDRISSA
 26. Ateneu del Raval
 27. Ateneu Independentista i Popular de la Vila de Gràcia – La Torna
 28. ATTAC Canarias
 29. Azadî Jin
 30. Banc Expropiat
 31. Biznegra
 32. Black Barcelona
 33. Bosco Global
 34. Ca la Dona
 35. Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
 36. Caravana Obrim Fronteres Catalunya
 37. CIEs NO Madrid
 38. CNAACAT- Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en Catalunya
 39. Coalició Prou Complicitat amb Israel
 40. Col.lectiu Hourria
 41. Colectiva Artesanas
 42. Colectiva Furia Mexicana
 43. Colectiva Katari. Feministas Latinoamericanas Autoconvocadas en Barcelona
 44. Colectiva Las Milpas
 45. Colectiva MaquiWarmi
 46. Colectivo de Prostitutas de Sevilla
 47. Colectivo Quiltro
 48. Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas
 49. Col-lectiu Anticarcerari Fuig
 50. Connectats Cooperativa
 51. Coop. Periferia Cimarronas
 52. CooperAccio
 53. Cooptecniques
 54. Coordinadora Obrim Fronteres
 55. Dëkkandoo
 56. Dora Te Escucha – Colectiva Feminista Paraná
 57. Educadores Socials En Acció
 58. Eina – l’Espai Jove de la intersindical
 59. Embajada Balai Citoyen España
 60. Emergencia Frontera Sur Barcelona
 61. Ensorrem fronteres
 62. Espai Defensa Legal Manresa
 63. Federacion de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC)
 64. Femart
 65. Forn de teatre Pa’tothom
 66. Fotomovimiento
 67. Frente Amplio de Uruguay en Madrid
 68. Fridays For Future Barcelona
 69. Fundació Guné
 70. Fundació Migra Studium
 71. Fundació Servei Solidari
 72. Germanor Obrera d’Acció Catolica Barcelona-Sant Feliu
 73. H.I.J.@.S. Barcelona
 74. Huitaca pacte per la vida i per la pau
 75. Iaioflautas
 76. Impremta Col·lectiva de Can Batlló
 77. Institut de Drets Humans de Catalunya
 78. Irídia
 79. Joves Junts
 80. La Barraca Transfronteriza
 81. La Electrodoméstica
 82. La Floresta Contra Fronteras
 83. La Hidra Cooperativa
 84. La Intersindical
 85. La Prosperitat Cultura en Acció 2
 86. La Tregua. Arte y transformación social
 87. La Troca: escola comunitària de formació permanent (Sants)
 88. Las Mirillas Asociación cultural
 89. Les vilaretes, espai feminista
 90. L’ESCLETXA cooperativa d’educació social
 91. Lis Alvarado
 92. Lluita Internacionalista
 93. Lo Relacional
 94. Marxa Mundial de Dones
 95. MATERIC.ORG -espacio nómada de creación y pedagogía radical
 96. Mercedes Bustos Tocón
 97. Mescladís
 98. Migración y Antirracismo SBC -Madrid
 99. Mon sense Guerres i sense Violència
 100. Moolaadé Col.lectiva Feminista de Classe
 101. Movimient Democratic de Gambia
 102. Movimiento #RegularizacionYa
 103. Movimiento Wiphala España
 104. Mujeres Palante
 105. Mujeres Supervivientes
 106. Mujeres, Voces y Resistencias
 107. Mundo en Movimiento
 108. No Borders Granada
 109. Novact- Instituto Internacional por la Acción Noviolenta
 110. Observatori DESC
 111. PAICAM – Plataforma d’Afectades per l’ICAM i l’INSS
 112. Plataforma 12D
 113. Plataforma Antifeixista i Antiracista de Sant Feliu de Llobregat
 114. Plataforma Girona Acull
 115. poc a coop sccl
 116. Pressenza Catalunya
 117. Procés Constituent
 118. ProjectA Teatre Social
 119. Putas Libertarias Raval
 120. RAFAMANS SOLIDÀRIA
 121. Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes
 122. Red de Acción e Investigación Social (RAIS)
 123. Red de Hondureñas Migradas
 124. Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
 125. Redesscan ( Red Canaria en Defensa del Sistema público de Servicios Sociales
 126. Refugees Welcome España
 127. Resistencia en Terra Allea
 128. Samidoun – Red de Presxs Políticos Palestinxs
 129. Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI Catalunya)
 130. Sindicato Co.bas
 131. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona
 132. SODEPAU
 133. SOS Racisme Catalunya
 134. SOS Refugiados Barcelona
 135. Stop Mare Mortum
 136. t.i.c.t.a.c.-taller de intervenciones críticas transfeministas antirracistas combativas
 137. Tanquem els CIE
 138. Terrassa Sense Murs
 139. Tinta Negra
 140. Tomassa Teatre
 141. TrasLaManta
 142. Universitat Internacional de la Pau (Unipau)
 143. Violetta
 144. Xarxa Suport Mutu Alcanar

ADHESIONS PERSONALS

 1. Adrián Bernal Herce
 2. Agustín
 3. Agustin Silvestre Mas Serna
 4. Ainhoa Ruiz
 5. Ainoa Díaz
 6. Aitor
 7. Albert Gomez
 8. Albert Ramos
 9. Alejandro Volkoff
 10. Alfons Romero Clavel
 11. Alicia Fdez Gómez
 12. Alicia Pano Rodriguez
 13. Alma
 14. Almudena Izquierdo
 15. Ana Gomez Salas
 16. Ana Palacín Lizarbe
 17. Anaïs Franquesa Griso
 18. Ander Zabala Gomez
 19. Andrea Fernández López
 20. Andrea Stickel
 21. Ángeles Tarjuelo
 22. Angelina
 23. Angeline Giusto Ampuero
 24. Angie Rojas
 25. Anna Alie Zanini
 26. Anna Cabot Dalmau
 27. Anna Gabarró
 28. Anna Pascal
 29. Antonia Avalos Torres
 30. Antonia Gómez
 31. Antònia Pascual
 32. Antonio Piñeiro
 33. Araceli López Berrón
 34. Arantxa Escobar
 35. Aritz García Gómez
 36. Arua Ibrahim Gasca
 37. Aura Gonzales Pluas
 38. Áurea Martín Morris
 39. Baltierrez Meras Laia
 40. Basha Changue
 41. Bea Cantero
 42. Beatriu Guarro
 43. Beatriz Pérez-Pérez
 44. Betty Puerto Barrera
 45. Blanca
 46. Blanca Callén
 47. Blanca Vasquez
 48. Bondyale Oko
 49. Bru Aguiló
 50. Carla
 51. Carlos Granados
 52. Carlos Javier Romero García
 53. Carlos Marques Marcet
 54. Carme Alemany Gómez
 55. Carme Gas Santacatalina
 56. Carme Murias
 57. Carme Poveda López
 58. Carmen
 59. Carmen Burgos
 60. Carolina Romero
 61. Cassius Guimarães
 62. Celina bordino
 63. Cintia Bueno Pereira
 64. Clara Calderó Delgado
 65. Clara Triviño
 66. Claudia Garcia Enrique-Tarancon
 67. Concepción Ribera de la Barrera
 68. Consuelo Montecinos
 69. Conxa Vazquez
 70. Craig Gilmore
 71. Cristina Bancells Bau
 72. Cristina Fernández Bessa
 73. Cristina López Hernández
 74. Daiana da Silva
 75. Daniel Carme Barbero
 76. Daniel Pardo Rivacoba
 77. Daniel Yonte Fuentes
 78. Daniela Ortiz
 79. David
 80. David Bondia Garcia
 81. David Caldevilla Collado
 82. David Orta Martin
 83. Delfina Viñas
 84. Diana Roqué Salazar
 85. Diego Espina
 86. Dolors Torrents Mestres
 87. Dorotea Casas
 88. Edith Espínola
 89. Eduardo Montesinos Garcia
 90. Elena
 91. Elena Arrontes
 92. Elena Leiva Ingles
 93. Elena Perez Sanchez
 94. Ellen Bianchi Alaver
 95. Elsa
 96. Enric Pera
 97. Enrique
 98. Erica Bel
 99. Erika Marlene Sarmiento Castiblanco
 100. Esperanza Fernández
 101. Ester Baiges Miró
 102. Esther Santana
 103. Eugenia Centomo
 104. Eunice Romero
 105. Eva Aneiros Vivas
 106. Eva Martín Jiménez
 107. Evelise Pereira Barboza
 108. Ezequiel Salzberg
 109. Fátima Cevallos Correa
 110. Federico Gatti
 111. Fernanda
 112. Ferran Coll i Sol
 113. Flora Ridaura Isern
 114. Francesc Consuegra
 115. Francesca Adrian Ros
 116. Francisco Barraza
 117. Francisco Roldán
 118. Francisco Rosa Herrero
 119. Gabriela Lopez
 120. Gabriela Vargas Serpa
 121. Gala Pin
 122. Galit Fierro
 123. Gemma Griera artigas
 124. Georgina González Rabassó
 125. Gisela
 126. Gisela Miñana
 127. Gisela Ruiseco
 128. Glòria
 129. Grecia Guzmán Martínez
 130. Gregori Saavedra Martinez
 131. Guillem Gómez Sesé
 132. Guillermo C. Varela Rivas
 133. Helena
 134. Homero Distefano
 135. Ignasi Alabern
 136. Ignasi Obiols
 137. Imma Balaguer
 138. Inés Archer
 139. Inés Marco Lafuente
 140. Inma Prieto Gil
 141. Iñigo Robredo Korta
 142. Irene Carrión Álvarez
 143. Irene Gas Ferré
 144. Irina
 145. Isa Lucas Garcia
 146. Isabel Chacón
 147. Isil Sol Vil
 148. Itzà
 149. Ivan Salavedra Marco
 150. Izaskun Romero Laibarra
 151. Janet Mérida Fernández
 152. Jasmine Elsie McGhie
 153. Jaume Elias i Boyé
 154. Javier Belda
 155. Jennifer
 156. Jessica A
 157. Jessica González Herrera
 158. Jezabel Goudinoff Panadero
 159. Jimena
 160. Joan Fernandez Vicente
 161. Joan Gatell Mateu
 162. Joel Audí Poy
 163. Jordi Campabadal Graus
 164. Jordi Muñoz Burzon
 165. Jordi Rojas
 166. José Gordon Prats
 167. José Manuel López Blanco
 168. José María Morillo
 169. Josefina Mirandes
 170. José-Miguel Lorenzo Arribas
 171. Josetxo Ordóñez Etxeberria
 172. Joyce Jandette Torres
 173. Juan Jose Gaona
 174. Judit Moreno Alonso
 175. Júlia Benet
 176. Julia Lull Sanz
 177. Júlia Salvador Palau
 178. Julio Daniel
 179. Karolyna Nuñez Grez
 180. Katharine Tessa Harry Van Raemdonck
 181. Kenia García
 182. Kevin Bruque
 183. Koldo Lew
 184. Laia Cussó
 185. Laia Estrada
 186. Laia Oliva
 187. Larissa Saud
 188. Laura Cubero
 189. Laura Guillén Olmos
 190. Laura Safont
 191. Lena Prado
 192. Leopold Magriñà Torné
 193. Liliana Rangil Vila
 194. Lily Colombia
 195. Lina Vanesa
 196. Lirca
 197. Lluís Imedio Murillo
 198. Llum Pellicer Francés
 199. Lola Santacatalina Ubiedo
 200. Loles Perez-Hita
 201. Lorena
 202. Lorena Garcia Ruiz
 203. Lourdes Calvet Arratibel
 204. Luana Raiter
 205. Lucia Escobedo Marin
 206. Lucía Estrella Serra Domínguez
 207. Lucia Piedra Galarraga
 208. Lucrecia Zappegno
 209. Ludwig Verdillon
 210. Luisa Olivares Manjón
 211. Lupe Cots
 212. Lupe Garcia
 213. Lupe Romero
 214. Luz Marina Hache Contreras
 215. M. Jesús
 216. M. José Serratosa Bellés
 217. M. Koldibike Velasco Vázquez
 218. Mª Candelaria Batista Ramírez
 219. Ma Remedios Belda Ferri
 220. Ma Rosa
 221. Mafe Moscoso
 222. Maier Irigoien Ulaiar
 223. Malena
 224. Manel Novo i Canyelles
 225. Manolo Cardenas Garcia
 226. Mar
 227. Mar Anaya Pareja
 228. Mar Portela Duch
 229. Marcos Marin
 230. Maria Badet de Souza
 231. Maria Blazquez Vidal
 232. Maria Castaño Martin
 233. María Cruz Vallespi Zambudio
 234. Maria Dantas
 235. Maria Dominguez
 236. Maria Elena Ale
 237. Maria Elena Pérez Peñate
 238. Maria Fernanda Ovalle Donoso
 239. María José Hernández Blasco
 240. Maria Jose Navarro Munuera
 241. María Luisa Gabaldon
 242. María Piedad Martín Hernández
 243. Maria Rosa Dalurzo
 244. Maria Soledat Veres Gómez
 245. Maria Teresa Cataldo Plaza
 246. Maria Teresa Humbert Climent
 247. Mariana Araújo
 248. Mariana Campos Lichtsztejn
 249. Mariana Paiva
 250. Mariangels Gimenez
 251. Marianna
 252. Marikarmen Free
 253. Marina Girona-Raventós
 254. Marina Núñez
 255. Marina Riera Retamero
 256. Mariona Bros Ardévol
 257. Mariona Chavarria
 258. Marisa Panisello Chavarria
 259. Maritza Buitrago Rave
 260. Marta Bolinches i Chordá
 261. Marta Granés
 262. Marta Iris
 263. Marta Lisbona
 264. Marta Romay
 265. Marta Rosique i Saltor
 266. Marta Saleta
 267. Marta Serrés
 268. Marta Trujillo López
 269. Mentxu
 270. Merce Andres Daina
 271. Mercè Duch Méliz
 272. Mercè Hernàndez Martinez
 273. Mercè Otero Vidal
 274. Mercedes Bustos Tocón
 275. Mercedes Rodriguez
 276. Mia Caritg Masramon
 277. Michele
 278. Miguel Angel Garcia Álvarez
 279. Miguel Angel Martinez Fernandez
 280. Mikel Elorza
 281. Miquel Mateu Ballesté
 282. Mireia Belda Cruz
 283. Miriam Sol
 284. Mirta Idearte
 285. Mirta Lojo
 286. Mónica Díez
 287. Montse Forcadas
 288. Montse Milà Estrada
 289. Montserrat Cervera Rodon
 290. Montserrat García Soldevila
 291. Montserrat López Tolosana
 292. Montserrat Martinez
 293. Montserrat Reyes Diaz
 294. Montserrat Sànchez Cairol
 295. Montserrat Vinyets Pagès
 296. Nani Vall-llossera
 297. Natalia García Fernández
 298. Natalia Parra Leon
 299. Natalia Pirlog
 300. Naty Oliveira
 301. Nebon Babou Bassono
 302. Noe
 303. Núria
 304. Núria Climent Codina
 305. Núria Empez Vidal
 306. Nuria Musoles Villegas
 307. Núria Pàmies Martorell
 308. Nuria Sala de la Torre
 309. Olga Aguirre
 310. Oriana
 311. Oriol Escura Herencia
 312. Oriol Perez Perez
 313. Pablo Aragón
 314. Pablo Rossi
 315. Paola Arias
 316. Papalaye
 317. Paqui Arenas
 318. Pascual Sierra Gil
 319. Patricia
 320. Patricia Gonzalez
 321. Patricia Gutierrez Leal
 322. Patricia Posadas
 323. Pau Segado Bixquert
 324. Paula Arauz
 325. Paula Monteiro
 326. Paula Rossi
 327. Pedro Mata
 328. Pilar
 329. Pilar Solà Asensi
 330. Piro Portela
 331. Quiteria Guirao
 332. Rafaella Rambaldi
 333. Rakel Aspiazu Etxebarria
 334. Ramon Montesinos Busquets
 335. Raquel Fernández Bejarano
 336. Raquel García
 337. Raquel Sánchez García
 338. René Gómez
 339. Rita Gual
 340. Roger Jimenez
 341. Rosa Acebal Gómez
 342. Rosa Beatriz Maldonado Páez
 343. Rosa Cañadell Pascual
 344. Rosa Lloréns Vercher
 345. Rosa Mª Fernández Sansa
 346. Rosalia Molina
 347. Rosario Cunillera Pelaez
 348. Rosemeire Figueira
 349. Roser Montané Tardà
 350. Ruben Alejandro Dionicio
 351. Ruben Caruso
 352. Ruben Saez Pellicer
 353. Ruth Gozalbo Moliner
 354. Sabrina Drago
 355. Salam
 356. Samuel Allan
 357. Sandra Elma Rehder
 358. Santi Bolibar
 359. Sara Asensio
 360. Sara Carbonell
 361. Sarai Costas
 362. Sarjo Bojang
 363. Sebastià
 364. Sergi Ortego
 365. Sergi Perelló Miró, Secretari general. Intersindical
 366. Sheila Gómez Vidal
 367. Silvia Albert Sopale
 368. Silvia Torralba
 369. Sira
 370. Soledad Lucero
 371. Susan E Knowles
 372. Susana
 373. Susana Provencio
 374. Sylvia Blázquez Vila
 375. Teodoro Bondyale Oko
 376. Teresa Martínez asumu
 377. Teresa Permanyer Quintana
 378. Tiphaine Leurent
 379. Tjasa Kancler
 380. Vanessa Francès Mola
 381. Verena Stolcke
 382. Victoria Alcaraz Mira
 383. Victoria Columba
 384. Vincent Caroff
 385. Violeta
 386. Violeta Ospina
 387. Viviana Carmona
 388. Xavi Tarragón Cervós
 389. Xavier Cambra
 390. Xavier Montanyà
 391. Ysabel Torralbo Calzado
 392. Yunailis Salazar
 393. Yvonne Herrero

 
 
 
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

OfertaLaboralAdministracio
photo_2024-04-15_09-32-08
PresentacióInforme2023