D'una mala llei no pot sortir un bon reglament

El reglament és un instrument jurídic per concretar aspectes de la llei d’estrangeria, precisar qüestions que aquesta enuncia de forma general i regular aspectes que de forma expressa la llei diu que es faran al reglament. Per tant, no es pot esperar que el reglament serveixi per modificar o contradir el que diu la llei: ni la seva lletra ni el seu enfocament o esperit. Per tot això no es poden esperar miracles d’un reglament que té com a base una llei injusta, i pendent de recursos d’inconstitucionalitat.
El Govern central tenia l’oportunitat d’abordar el fet migratori des d’una òptica dels drets humans i en canvi la realitat és que no canvia l’anàlisi de fons practicat fins ara:

 • Tracta parcialment el tema amb un reglament que a més no ha sigut redactat des de criteris basats en l’intent de recuperar al màxim permès jurídicament la garantia de respecte als drets humans i fonamentals, sinó que manté o endureix encara més aspectes del reglament anterior. Les úniques millores que considera van enfocades a l’agilització dels tràmits administratius, però no a qüestions de base.
 • Manté i reafirma una visió economista i laboral del fet migratori deixant de banda aspectes socials i de ciutadania.
 • Desplaça exclusivament les causes de la irregularitat a l’existència de l’economia submergida i a l’oferta del treball irregular, i no admet que els mecanismes que creen i cronifiquen la irregularitat estan en la pròpia política d’immigració.

S’ha de diferenciar entre el nou reglament i el procés de “normalització”, que no deixa de ser una mesura de caràcter extraordinari limitada en el temps i exigències. Davant del procés de “normalització” opinem el següent:

 • És una mesura positiva i necessària demanada des de fa molt temps pel moviment associatiu per poder buidar la bossa de persones en situació irregular, però la interpretació feta pel Govern central ha sigut molt restrictiva quan es tractava de donar una solució a un milió de persones i d’una mesura extraordinària. Es presenta un procés de regularització amb criteris tancats pel fet d’admetre solament la possibilitat de regularització a través d’una oferta de treball que deixa en mans de la voluntat empresarial la possibilitat de regularitzar.
 • A més, si aquest procés no va acompanyat de vies permanents de regularització i vies reals d’entrada al territori espanyol, la bossa d’irregulars tornarà a augmentar en els propers anys, perquè és la mateixa política la causa de la irregularitat.

Davant del projecte de reglament, denunciem que marca una política continuista per part del PSOE en matèria d’immigració:

 • Es restringeixen els conceptes d’arrelament més enllà del laboral retallant l’arrelament social i per causes humanitàries.
 • Es continuen vulnerant drets fonamentals.
 • Se segueix apostant exclusivament pel contingent i la contractació en origen i per la política de visats, i es reafirma el cercle viciós de permís de residència i treball lligant-lo ara a la necessitat d’alta a la seguretat social. En la pràctica es manté tancat el règim general i la inadmissió a tràmit de sol·licituds fetes per les persones immigrades que ja es troben al territori.
 • Es continua centrant tots els esforços a ser més eficaços en el control de fronteres i la gestió dels fluxos i es manté tot el règim d’expulsions. I en canvi no s’avança en polítiques d’integració ni en el respecte als drets humans i la universalització de la ciutadania.

Davant d’això, les entitats sotasignades demanem un gir en les polítiques migratòries que tingui en compte:

 • El restabliment dels drets fonamentals anul·lats per la llei 8/2000 (reunió, sindicació, associació i vaga) sense esperar la sentència del Tribunal Constitucional.
 • La derogació de la llei d’estrangeria 14/2003.
 • La revocació de la possibilitat d’accés policial a les dades del padró per part del Ministerio de Interior.
 • La revocació de la potestat de les companyies de transport en el control de fronteres.
 • La protecció dels drets de les persones en situació irregular.
 • La revocació de les normatives discriminatòries que es troben incloses en altres normatives diferents a la llei d’estrangeria: Codi Penal, llei de mesures en matèria de violència domèstica, inseguretat ciutadana i integració social, llei de procediment administratiu.
 • L’aturada de l’assetjament policial a tota persona susceptible d’estar en situació administrativa irregular.
 • El desenvolupament de polítiques socials que combatin el racisme social.
 • El desenvolupament de polítiques reals d’integració que avancin cap a l’accés a la ciutadania.
 • L’eliminació de la discrecionalitat i del caos administratiu, dotant de recursos econòmics, tecnològics i humans les administracions competents en estrangeria.
 • La facilitació de la contractació legal i de l’accés a la residència regular estable.
 • La ratificació per part de l’Estat espanyol del Conveni de l’OIT i l’ONU per als Treballadors Immigrants i les seves famílies.
 • El respecte estricte del dret d’asil.
 • El reconeixement del dret al vot per a les persones immigrades a partir d’un mínim de residència al territori.

Les entitats sotasignades, en definitiva, demanem un redreçament del rumb de les polítiques migratòries cap a una política justa i amb visió de futur que recuperi l’estat de dret i que vagi cap a un estat que reconegui tothom com a ciutadà de ple dret.
28 de gener 2005

Entitats Promotores

Assemblea per la Regularització sense Condicions, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), ,Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC), Justicia i Pau SOS Racisme Catalunya.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?