#COMUNICAT: El Govern de l’Estat espanyol vol migrants “legals”, però els nega l’inici dels tràmits d’estrangeria

A les oficines d’estrangeria de la província de Barcelona resulta impossible
obtenir una cita per a iniciar els tràmits d’estrangeria. La manca d’accés a aquests tràmits posa en risc a milers de persones, condemnant-les al desemparament i la inseguretat jurídica. [Comunicat de l’IDHC, CCAR i SOS Racisme Catalunya]

Des de fa ja alguns mesos, les persones que volen iniciar qualsevol tràmit a les oficines
d’estrangeria de la província de Barcelona –com ara l’autorització de retorn, la residència de
menors, la reagrupació familiar, la residència per circumstàncies excepcionals i la residència
de familiars de ciutadans de la UE – no poden fer-ho, ja que és impossible obtenir una cita
per iniciar els tràmits.
Aquesta situació ha estat constatada per la Defensora del Poble a instàncies del Síndic de
Greuges de Catalunya, qui va formular una Recomanació a la Subdelegació de Govern a
Barcelona, en què exigeix “incrementar el personal adscrit a l’Oficina d’Estrangers a Barcelona,
per tal de garantir la disponibilitat de cita prèvia per a la realització dels diversos tràmits
d’estrangeria en un termini raonable, adaptant l’oferta de les mateixes a la demanda real
existent”.
A l’Institut de Drets Humans de Catalunya, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i SOS
Racisme Catalunya tenim constància que la recomanació de la Defensora no ha estat atesa i els
problemes per a l’obtenció de cites persisteixen.
Estrangeria no dóna cita
La manca d’accés als tràmits d’estrangeria posa en risc a milers de persones, condemnant-les
al desemparament o la inseguretat jurídica. La població estrangera que, a causa de la
inoperància de l’administració, queda sense autorització d’entrada, sortida, estada i
residència, veu limitat el seu accés i gaudi dels drets que aquestes categories impliquen i
altres drets fonamentals reconeguts constitucionalment i legal.
Si bé la Subdelegació de Govern ha comunicat a la Defensora del Poble que facilitarà els
tràmits fora dels terminis legals per a les persones que han vist caducats els seus permisos,
mentre no disposin d’un document acreditatiu de la seva situació jurídica podrien ser
expulsades, veure denegada l’entrada o se’ls pot obrir qualsevol altre tipus d’expedient
sancionador. Tot això malgrat el fet que la seva situació “irregular” està causada per la pròpia
administració.
Quan els cossos de seguretat de l’estat identifiquen persones estrangeres en situació
“irregular” als carrers i en els punts fronterers, els problemes administratius resulten
irrellevants. S’exigeix a aquestes persones que disposin d’un document oficial que indiqui,
almenys, l’inici dels tràmits. Document que només es pot obtenir a través d’una cita a l’oficina
d’estrangeria.
Aquesta situació demostra una vegada més la manca de compromís i de responsabilitat de
l’administració de l’Estat amb els drets fonamentals de les persones estrangeres, sense
importar la seva condició migratòria ni la seva situació administrativa.
Exhortem a la Defensora del Poble a seguir vigilant el comportament de les Institucions de
l’Estat per salvaguardar els drets fonamentals de milers de persones que es veuen afectades
per la impossibilitat d’aconseguir una cita a les oficines d’estrangeria de la província de
Barcelona.
Exigim al govern que, a través de la seva Subdelegació a Barcelona, implementi mesures que
permetin de manera senzilla i breu que tota persona afectada disposi d’un document que
acrediti la seva situació, per tal de no genera’ls-hi majors afectacions als drets que els han
reconegut per entrar, sortir, romandre i/o residir a España.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

PresentacióInforme2023
fotonoticiacat
Oferta Laboral - Web (2)